ПОБЕДИТЕЛИ В ИГРАТА

„КУПИ промоционален продукт за 8-ми март
и си върни стойността на покупката

Николай Йорданов Кирилов - 08789843xx

 

Николай Петров Симеонов - 08798672xx

 

Ванеса Красимирова Иванова - 08950706xx

ИГРА

 „КУПИ промоционален продукт за 8-ми март и си върни стойността на покупката“

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА. ИГРАТА „Купи промоционален продукт за 8-ми март и си върни стойността на покупката“ се организира и провежда от „Техномаркет България” АД, гр. София, 1138, бул. “Цариградско шосе” №361 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на интернет адрес https://www.technomarket.bg/8mart. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА. ИГРАТА се организира и провежда на територията на Република България и е валидна при закупуване на участващи в промоцията „8-ми март“ продукти от  „Техномаркет България“ АД. Печелившите участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket и на интернет сайта на Организатора, на адрес https://www.technomarket.bg/rules-promotions.  

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. ИГРАТА се провежда в периода 01.03.2018 г. – 08.03.2018 г. (Период на ИГРАТА). Периодът, в който закупените продукти се ползват от условията на ИГРАТА, започва на 01 март 2018 г. и приключва на 09 март 2018 г. Тримата печеливши участници ще бъдат изтеглени на 16 март 2018г., в присъствието на двама свидетели, в централния офис на Организатора и ще бъдат обявени в двуседмичен срок, на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket и на https://www.technomarket.bg/rules-promotions, но не по-късно от 31 март 2018г.  

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в играта е обвързвано със закупуване, в ​​рамките на периода на играта, на един или повече от всички промоционални продукти, налични в търговските обекти или онлайн магазина на Организатора, включени в промоцията „8-ми март“, подробно описани в Приложение 1 към настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ИГРАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, с местоживеене в България, с изключение на служителите на Организатора („Участници”), които са направили успешна регистрация на фискален бон за закупен в периода на ИГРАТА продукт от промоцията „8-ми март“ или при закупуване на продукт от промоцията „8-ми март“ онлайн.  

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. В периода на играта, всеки потребител, закупил участващ в промоцията „8-ми март“ продукт/и от търговските обекти на Организатора, следва да регистрира своята покупка на интернет сайта на Организатора, на адреас https://www.technomarket.bg/8mart, като посочи:

  • Име, Презиме и Фамилия
  • Точен Адрес
  • Телефон
  • E-mail
  • Номер на фискалния бон - 0000000
  • Номер на документ - 000000000000000000

След извършване на успешна регистрация на интернет сайта на Организатора, участникът не може да променя въведената от него информация. Всяко лице, участващо в Играта, се счита, че е съгласно да предостави личните си данни. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт.

При направена онлайн покупка от сайта на Организатора www.technomarket.bg, допълнителна регистрация не е необходима.

Печелившите участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket и на интернет сайта на Организатора  https://www.technomarket.bg/rules-promotions, в посочените в Раздел 3 срокове.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ. Всеки от изтеглените трима печеливши участници ще спечели ваучер на стойност равна на тази на закупената промоционална стока. 

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 3 (три) работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с изтегления печеливш участник на посочените от него при регистрацията е-мейл и/или телефон, за да уговорят получаването на  наградата. Наградите се получават лично от изтегления и обявен участник, в рамките на 3 (три) работни дни от поканата за получаване на наградата, в Централния офис или търговски обект на Организатора. За получаване на наградата, печелившият участник следва да представи регистрирания фискален бон в оригинал, в случаите на покупка от търговските обекти на Организатора, както и да удостовери своята самоличност, независимо от начина на покупка. Наградата не може да бъде получена по куриер.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ. В ИГРАТА могат да участват лица, регистрирали валиден фискален бон за покупка на един или повече от изброените в Приложение 1 продукти, участващи в промоцията „8-ми март“ или закупили промоционални продукти онлайн, от търговските обекти или онлайн магазина на Организатора. В случай на регистрация на фискален бон и прилежащият му сериен номер, които са променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и/или съдържат и други грешки или каквато и да било невярна информация, включително, но без ограничение, се считат за невалидни и се обезсилват.

РАЗДЕЛ 11. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лица, които са регистрирали номера на невалидни фискални бонове, допуснали са грешки при въвеждане на информацията,  не са предоставили оригинал на фискалния бон при получаване на наградата, когато такъв се изисква съгласно настоящите правила, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, са служители на Организатора или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5. Фискалните бонове, които са променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и/или съдържат други грешки или каквато и да било невярна информация, се считат за невалидни като Участниците, регистрирали съответните  касовите бонове, губят правото си да участват в играта.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в играта, нарушаване на Правилата на играта и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. С приемането на настоящите Правила на играта Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

РАЗДЕЛ 14. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация на покупка Участниците следва да въведат следните лични данни: трите си имена по лична карта, адрес във формата за добавяне на лични данни, телефон и е-мейл за контакт, както и номер на фискален бон, удостоверяващ покупката онлайн на адрес https://www.technomarket.bg/8mart. С попълването на формата за участие в играта, Участниците потвърждават, че приемат безусловно настоящите Правила на играта, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на играта и съгласно описаното в Правилата на играта. "Техномаркет България" АД в качеството си на регистриран администратор на лични данни поема задължение в съответствие със Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни на Участниците единствено по повод и във връзка с провеждането на играта. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане на възнаграждение и/или обезщетение от какъвто и да било характер от негова страна.

РАЗДЕЛ 14: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АРТИКУЛИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА „8-МИ МАРТ“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД

№        Артикул

1          ROWENTA CV7920F0 HD

2          PHILIPS BRI953/00

3          REMINGTON S1A100 STRAIGHTENER

4          ALCATEL IDOL 4 DS GOLD

5          ALCATEL SHINE LITE SS GOLD

6          ALCATEL U5 DS WHITE

7          APPLE IPHONE 8 64GB GOLD

8          APPLE IPHONE SE 32GB GOLD

9          HONOR 6 WHITE SINGLE (HUAWEI)

10        HUAWEI MATE 10 LITE DUAL GOLD

11        JUST5 COSMO L707 ROSE GOLD

12        XIAOMI REDMI 5A 16GB GOLD DS

13        CANYON CNS-CEP03G HEADPHONES

14        MELICONI SPEAK FLUO HEADPHONES BORDO

15        MELICONI SPEAK FLUO HEADPHONES WHITE

16        DIVA CAR CHARGER 2 USB SILVER

17        DIVA CAR CHARGER 2 USB GOLD

18        POWER2GO POWER BANK 4600MAH  WHITE

19        CELLULAR POWERBANK 2600MAH PINK

20        CELLULAR POWERBANK MANTA 6000MAH GREEN

21        POWER BANK 7800MAH DARK GREY

22        TRUST 22011 BLUETOOTH SPEAKER RED

23        CELLULAR BLUETOOTH SPEAKER FIZZY RED

24        CELLULAR BLUETOOTH SPEAKER 6W WHITE

25        CELLULAR POWER BANK APPLE 6700mAh GOLD

26        CELLULAR POWER BANK APPLE 6700mAh PINK

27        CELLULAR DATA CABLE GOLD

28        CELLULAR DATA CABLE PINK

29        CELLULAR STEREO CABLE 3.5M PINK

30        CELLULAR STEREO CABLE 3.5M GOLD

31        CELLULAR WALL CHARGER USB 220V PINK

32        CELLULAR WALL CHARGER USB 220V GOLD

33        CELLULAR CAR CHARGER 12V GOLD

34        CELLULAR CAR CHARGER 12V PINK

35        CELLULAR HENDSPHONE BLUETOOTH PINK

36        CELLULAR HENDSPHONE BLUETOOTH GOLD

37        CELLULAR IPHONE X SENSATION COVER PINK

38        CELLULAR IPHONE X SENSATION COVER RED

39        CELLULAR IPHONE 7/8 SENSATION COVER PINK

40        CELLULAR IPHONE 7/8 SENSATION COVER RED

41        OZAKI P.COVER IPHONE 5S-5 OC540SE SEAL

42        OZAKI P.COVER IPHONE 5S-5 OC540PI PIG

43        OZAKI P.COVER IPHONE 5S-5 OC540BE BEAR

44        OZAKI P.COVER IPHONE 5S-5 OC543KH KHAKI

45        CELLULAR IPHONE 5SE TEMPERED GLASS

46        VOSSEN FEELING 1610733642

47        VOSSEN FEELING 1610734046

48        VOSSEN FEELING 1610734450

49        VOSSEN VENEZIA 1412324248

50        VOSSEN VENEZIA 1412414652

51        VOSSEN ROM PIQUE 1411653234

52        VOSSEN ROM PIQUE 1411653638

53        VOSSEN  ROM PIQUE 1410703234

54        VOSSEN  ROM PIQUE 1410703638

55        VOSSEN  ROM PIQUE 1412303234

56        VOSSEN  ROM PIQUE 1412303638

57        VOSSEN  ROM PIQUE 1412304042

58        VOSSEN  ROM PIQUE 1413404042

59        VOSSEN  ROM PIQUE 1413404446

60        VOSSEN  ROM PIQUE 1413404850

61        VOSSEN 1413993234

62        VOSSEN 1413993638

63        VOSSEN 1413994042

64        VOSSEN 1411633234

65        VOSSEN 1411633638

66        VOSSEN 1415413234

67        VOSSEN 1415413638

68        VOSSEN 1618694652

69        VOSSEN 1620163844

70        VOSSEN 1620165056

71        VOSSEN 1620183440

72        VOSSEN 1617643844

73        VOSSEN 1617644248

74        VOSSEN 1617645460

75        VOSSEN 1617683440

76        VOSSEN 1617683844

77        VOSSEN 1617684248

78        VOSSEN 1619803844

79        VOSSEN 1619804652

80        VOSSEN 1617694248

81        VOSSEN 1617695056

82        VOSSEN 1411654446

83        VOSSEN 1410705254

84        VOSSEN 11617693844

85        VOSSEN 1617673440

86        VOSSEN 1617693440

87        VOSSEN 1702330176

88        VOSSEN 1702330164

89        VOSSEN 1702330152