ПОБЕДИТЕЛИ В ИГРАТА

КУПИ iPhone, iPad, Mac или Beats и СПЕЧЕЛИ 1 от 5 безжични слушалки Airpods

 

Даниел  Кабзималев - 08869052хх

Виктория Върбанова - 08894424хх

Звезделина Стойчева - 08966741хх

Мануела Манолова - 08841485хх

Трайко Трайков - 08885122хх

ИГРА „КУПИ iPhone, iPad, Mac или Beats и СПЕЧЕЛИ 1 от 5 безжични слушалки Airpods

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА. ИГРАТА „КУПИ iPhone, iPad, Mac или Beats и СПЕЧЕЛИ 1 от 5 безжични слушалки Airpods“ се организира и провежда от “Техномаркет България” АД, гр. София, 1138, бул. “Цариградско шосе” №361 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на интернет адрес https://www.technomarket.bg/Apple-Airpods . Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА. ИГРАТА се организира и провежда на територията на Република България и е валидна за всички магазини Техномаркет, както и онлайн на сайта на Организатора www.technomarket.bg. Печелившите участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket и на https://www.technomarket.bg/Apple-Airpods .

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. ИГРАТА се провежда в периода 08.02.2018 г. – 28.02.2018 г. (Период на ИГРАТА). Периодът, в който закупените продукти се ползват от условията на ИГРАТА започва на 08 февруари 2018 г. и приключва на 28 февруари 2018 г. Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на свидетели, в централния офис на Организатора на 06 март 2018 г.  и ще бъдат обявени в 7 дневен срок, не по-късно от 13 март 2018 г.,  на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket и на https://www.technomarket.bg/Apple-Airpods.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в играта е обвързвано със закупуване, в ​​рамките на периода на играта, на един или повече от всички налични в търговския обект или онлайн магазин продукти марка Apple, категория iPhone, iPad, Mac или слушалки Beats.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ИГРАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене в България, с изключение на служителите на Организатора („Участници”).

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. За да участва в ИГРАТА, всеки потребител, закупил участващ продукт/и от магазини Техномаркет, през периода на ИГРАТА, следва да регистрира своята покупка на https://www.technomarket.bg/Apple-Airpods като посочи:

  • Име, Презиме и Фамилия
  • Точен Адрес
  • Телефон
  • E-mail
  • Номер на касова бележка - 0000000
  • Номер на документ - 000000000000000000

След извършване на регистрацията на сайта на Организатора, участникът не може да променя въведената от него информация. Всяко лице, участващо в Играта се счита, че е съгласно да предостави личните си данни. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт.

При направена онлайн покупка от сайта на Организатора www.technomarket.bg, допълнителна регистрация не е необходима.

Печелившите участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket и на https://www.technomarket.bg/Apple-Airpods съобразно посочените в раздел 3 срокове, след проверка от страна на Организатора за наличието и валидността на регистрирания от потребителя касов бон.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ. Всеки от изтеглените 5 (пет) печеливши участника ще спечели 1 (един) от 5 (пет) комплекта безжични слушалки марка Apple модел Airpods Headphones MMEF2ZM.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 3 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с изтегления печеливш участник на посочените в регистрацията е-мейл и телефон, за да уговорят получаването на  наградата. Наградите се получават лично от изтегления и обявен участник, в рамките на 3 работни дни след поканата за получаване на наградата в Централния офис или магазин на Организатора или по куриер за печеливши извън гр. София.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ. В ИГРАТА могат да участват лица, регистрирали валидни касови бонове за покупка от верига магазини ТЕХНОМАРКЕТ или направили покупка  онлайн на стойност на един от изброените в Раздел 4 един или повече продукти . Касовите бонове и серийните номера, които са променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и/или съдържат и други грешки, включително, но без ограничение, се считат за невалидни и се обезсилват.

РАЗДЕЛ 11. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лица, които са регистрирали номера на невалидни касови бонове, допуснали са грешки при въвеждане на информацията,  не са предоставили оригинал на касовия бон при получаване на наградата, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, са служители на Организатора или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5. Касовите бонове, които са променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и/или съдържат други грешки, се считат за невалидни като Участниците, регистрирали съответните  касовите бонове, губят правото си да участват в играта.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в играта, нарушаване на Правилата на играта и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. С приемането на настоящите Правила на играта Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

РАЗДЕЛ 14. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация на покупка Участниците следва да въведат следните лични данни: трите си имена по лична карта, адрес във формата за добавяне на лични данни, телефон и е-мейл за контакт, както и номер на касов бон, удостоверяващ покупката онлайн на адрес https://www.technomarket.bg/Apple-Airpods.  С попълването на формата за участие в играта, Участниците потвърждават, че приемат безусловно настоящите Правила на играта, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на играта и съгласно описаното в Правилата на играта. "Техномаркет България" АД в качеството си на регистриран администратор на лични данни поема задължение в съответствие със Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни на Участниците единствено по повод и във връзка с провеждането на играта. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане на възнаграждение и/или обезщетение от какъвто и да било характер от негова страна.

РАЗДЕЛ 14: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.