Правила за провеждане на турнир

„ТЕХНОМАРКЕТ CUP“

 

 

Обща информация: Турнирът „ТЕХНОМАРКЕТ CUP“ представлява игрово състезание на FIFA 2019, предназначена за игрална конзола PlayStation 4, което ще се проведе на принципа на единична елиминация.

Максимална квота: 64 участника.

Формат: 1vs1 - Всички игри до полуфинал се играят BestOf1 - една игра, победителят от която продължава напред.

Полуфинал и финал се играят BestOf3 - Първият играч, който направи две победи, продължава напред (т.е. резултат 2-0 или 2-1).

Място на провеждане: Магазин Техномаркет, Цариградско шосе, гр. София. Детайлна информация относно адреса на https://www.technomarket.bg/sofiq/tehnomarket-sofiq-carigradsko-shose

Продължителност на турнира: Турнирът ще се проведе на 16.12.2018 г., в периода от 13.00 до 19.00 часа

 

Участието е безплатно.

 

Задължителни правила за участниците:

- Всеки участник може да избира и играе с всеки отбор в играта.

- Времетраене на една игра: Две полувремена по 6 минути. При равен резултат се играят продължения, а ако и след това победителят не е ясен, се играят дузпи, които да определят победител.

- Участник, който бави играта (задържане на топката) в неговото поле повече от 15 минути (игровото време в мача), се дисквалифицира.

Позволени настройки, които ще се ползват по време на турнира:

-CUSTOM TACTICS: позволени

-PLAYER INSTRUCTIONS: позволени

-CUSTOM FORMATIONS: забранени

-PASSING POWER ASSISTANCE: OFF

-INJURIES: OFF

-OFFSIDES: ON

-DEFENDING: Tactical defending

-WEATHER: Clear, Night

-CAMERA: Tele Broadcast (или по договаряне)

ВАЖНО! При нарушаване на посочените правилата или настройки, участникът се дисквалифицира.

Награди

Първо и второ място : Trust GXT 860 Thura Semi-mechanical Keyboard

Трето и четвърто място : Trust GXT 177 Rivan RGB Gaming Mouse

От пето до осмо място :  Trust GXT 310 Radius Gaming Headset

От първо до шестдесет и четвърто място : Чанта Trust

Томбола между всички регистрирани неизтеглени за участие : Четири броя игра Playstation 4 FIFA 2019

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

ИГРАТА „ТЕХНОМАРКЕТ CUP“ се организира и провежда от “Прес Старт” ЕООД, гр. София, 1233, ул. „Черни Лом“ 10 („Организаторът“), съвместно с Техномаркет България АД гр. София, 1582, бул. Проф. "Цветан Лазаров" 152. Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила считано от датата на тяхното оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 2: ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

ИГРАТА се провежда в магазин Техномаркет, гр. София, бул. Цариградско шосе № 92

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта се провежда от 13.00 часа на 16.12.2018 до 19.00 часа на 16.12.2018. 

Участниците се изтеглят преди стартирането й.

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В ИГРАТА има право да участва всеки запознат с правилата на FIFA 2019 и политиката за поверителност на организатора. В ИГРАТА нямат право да се регистрират служители на Организатора.
В случай че Участниците, които са спечелили награда в ИГРАТА, са под 18 години, могат да получат своята награда чрез свой родител/настойник, който следва да представи документ за самоличност.

РАЗДЕЛ 5: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Желаещите да участват в ИГРАТА е задължително да се регистрират на място.

Талон за участие и формуляр могат да бъде получени на място в магазин ТЕХНОМАРКЕТ СОФИЯ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 92, в периода 08.12.2018 - 16.12.2018 (до 13.00 часа).
В деня на ИГРАТА, непосредствено преди началото на квалификационната част, желаещите да участват е необходимо да са предоставили трите си имена и да попълнят декларация – съгласие за предоставяне и обработване на лични данни. В случай че участниците са непълнолетни, декларация – съгласие за предоставяне и обработване на лични данни се предоставя от техен родител/ настойник на място на провеждане на ИГРАТА. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ИГРАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

РАЗДЕЛ 6: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите се получават на място, непосредствено след края на състезанието, в магазин Техномаркет, гр. София, бул. Цариградско шосе № 92.


При получаване на наградата, печелившият трябва да представи валиден документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността си. Документът не се сканира или копира. В допълнение на описаното в настоящите правила, дружеството, осигуряващо наградите, Техномаркет България АД съхранява и обработва лични данни на спечелилия участник, респ. на негов родител/ настойник, а именно – имена, ЕГН, съответно личен номер, личен номер на чужденец, за целите на изготвяне и издаване на Служебна бележка по чл. 35 във вр. с чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ и съхранение на екземпляр от нея в предвидените в нормативни актове срокове. Техномаркет България АД се задължава едновременно с предоставянето на наградата на всеки спечелил участник да предостави и служебна бележка по образец. Всяка награда, получена при участие в настоящата ИГРА и при спазване на тези правила, която е с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева, подлежи на облагане с 10% съгласно ЗДДФЛ. Техномаркет България АД не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.


Спечелил участник има право да откаже да предостави посочените в предходния параграф документи и данни, като в този случай губи правото да получи награда.
При получаване на наградата си, участникът следва да подпише и приемо-предавателен протокол. Ако участникът не е пълнолетен, наградата се предоставя на родител или настойник.

РАЗДЕЛ 7: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 8: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За участие във финалите на ИГРАТА следва да се предоставят на място, при регистрацията за участие, следните лични данни: три имена и дата на раждане.


С факта на регистрацията си за участие в ИГРАТА, всеки Участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил информирано и доброволно съгласие съответните данни и информация, в това число личните си данни, и дава изричното си съгласие същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора.
С приемане на условията за участие в ИГРАТА, Участниците се съгласяват, че техните имена, други лични данни, техните образи, гласове и други индивидуализиращи белези, биха могли да станат публични и да бъдат публикувани, в това число излъчвани на живо в платформата Youtube, facebook и сайтовете на ОРГАНИЗАТОРИТЕ.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в ИГРАТА да спазва разпоредбите на действащото законодателство, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 12: НАГРАДИ

Първо и второ място : Trust GXT 860 Thura Semi-mechanical Keyboard

Трето и четвърто място : Trust GXT 177 Rivan RGB Gaming Mouse

От пето до осмо място :  Trust GXT 310 Radius Gaming Headset

От първо до шестдесет и четвърто място : Чанта Trust

Томбола между всички регистрирани неизтеглени за участие : Четири броя игра Playstation 4 FIFA 2019