Как да използваш кода за отстъпка

СТЪПКА

1

1. Копирай кода и избери желаните продукти
2. Натисни "КУПИ ОНЛАЙН”

СТЪПКА

2

1. Постави кода за отстъпка или го запиши в определеното поле
2. Натисни ЗАПИШИ

СТЪПКА

3

1. Натисни "ПОРЪЧАЙ"
2. Следвай стъпките за да
завършиш своята поръчка

Телевизори

Електроуреди

Електроуреди

 

разгледай категорията

Малки електроуреди

Малки електроуреди

 

разгледай категорията

Промоция „Именици през Януари 2019“

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВИЛА.

ПРОМОЦИЯТА „Именици през януари 2019“ се организира и провежда от “Техномаркет България” АД, гр. София, 1582, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №152 (Организатор). Участниците в ПРОМОЦИЯТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ПРОМОЦИЯТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ПРОМОЦИЯТА на интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на ПРОМОЦИЯТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА.

ПРОМОЦИЯТА  е валидна  за търговските обекти на Техномаркет на територията на Република България и онлайн покупка на стоки от електронния магазин на Организатора - www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА.

Участниците могат да получат отстъпка за закупените продукти според условията на ПРОМОЦИЯТА, в следните дни, обявени за имени дни, съгласно Църковния календар за 2019 г. :

01 Януари 2019 г. / Имен ден: Васил, Василен, Василена, Василий, Василия, Василка, Васка, Весела, Веселин, Веселина, Вълко, Вълчо

02 Януари 2019 г. / Имен ден: Горан, Горица, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Серафим, Силва, Силвия, Силвана, Силвестър

04 Януари 2019 г. / Имен ден: Тихомир, Тихомира, Тихомирка

05 Януари 2019 г. / Имен ден: Кръстьо, Кръстана

06 Януари / Имен ден: Банчо, Бистра, Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, Богомил, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Божил, Бончо, Борислав, Борислава, Боян, Бояна, Данка, Данко, Данчо, Йордан, Йордана, Йорданкa, Найден, Теодосий

07 Януари 2019 г. / Имен ден: Ваньо, Bаня, Еньо, Енчо, Жан, Жанa, Жанета, Ивайла, Ивайло, Иван, Ивана, Иванкa, Иваниела, Иванинa, Ивелин, Ивелина, Ивета, Иво, Йоан, Йоанa, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, Йончо, Йото, Калоян, Яни.

11 Януари 2019 г. / Имен ден: Богдан, Богдана, Теодосий

12 Януари 2019 г. / Имен ден: Таня, Татияна, Татяна, Траяна

14 Януари 2019 г. / Имен ден: Адам, Калчо, Нина, Нино

15 Януари 2019 г.  / Имен ден: Гаврил

16 Януари 2019 г.  / Имен ден: Ромил

17 Януари / Имен ден: Андон, Антоан, Антоанета, Антон, Антонина, Антония, Донка, Донко, Дончо, Тони, Тонка, Тончо, Тоньо, Тоня, Тотьо, Тотка

18 Януари 2019 г. / Имен ден: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка

19 Януари 2019 г. / Имен ден: Макарий

20 Януари 2019 г. / Имен ден: Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия

21 Януари 2019 г. / Имен ден: Aгнeca, Валери, Валерия, Максим, Максимилиян, Неофит

22 Януари 2019 г. / Имен ден: Tимoтeй, Тимофей

24 Януари / Имен ден: Аксения, Аксиния, Ксения, Оксана

25 Януари 2019 г. / Имен ден: Гаро, Григор, Григорена, Григорий, Гриша

26 Януари 2019 г. / Имен ден: Живко, Живка, Зоя

28 Януари 2019 г. / Имен ден: Ефрем

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ.

Участието в ПРОМОЦИЯТА е обвързвано със закупуване, в ​​рамките на периода на ПРОМОЦИЯТА на един или повече от всички продукти, налични в електронния магазин на Организатора - www.technomarket.bg или в търговските обекти, с изключение:

  • стоки в пакетни цени;
  • стоки с намалени цени, включени в активна промоция и/или промоционална брошура на Организатора;
  • преоценени стоки с нарушен търговски вид;
  • телефони, таблети, компютри и периферия, аксесоари(за електронния магазин това са категориите КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРИЯ и ТЕЛЕФОНИ И ТАБЛЕТИ).
  • Услуги (доставки, монтажи, допълнителни гаранции, застраховки и други).

Отстъпката за продукти, участващи в ПРОМОЦИЯТА, не може да се използва в комбинация с отстъпки, предоставени по други програми и промоции.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

В ПРОМОЦИЯТА имат право да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене в България, чиито имена се включват в описаните в РАЗДЕЛ 3 дати, обявени за имени дни според православния църковен календар и предоставили изричното си съгласие за обработване на лични данни при пазаруване в електронния магазин на Организатора. („Участници“)..В ПРОМОЦИЯТА не могат да участват служители на Организатора.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА.

Всеки потребител, чието име попада в описаните в РАЗДЕЛ 3 дати, обявени за имени дни според православния църковен календар  и закупил продукти, в деня, в който има имен ден, получава 10% отстъпка за закупените от него артикули с изключение на продуктите описани в Раздел 4.

За да получи отстъпка при онлайн покупки от електронния магазин на Организатора - www.technomarket.bg, клиентът трябва да попълни поле в “Код за отстъпка” код imenden.

При онлайн покупки, имената, въведени по време на поръчката, трябва да съответстват на имения ден за съответния ден. Ако Организаторът установи, че клиентът не отговаря на посочените критерии, има право да откаже поръчката и/или да се свърже с клиента, за уточнение дали последният желае покупката и доставката да бъде извършена без промоционалната отстъпка.

За да получи отстъпка при покупки от търговските обекти на Организатора, клиентът следва да представи само за сведение лична карта, с което да удостовери, че има имен ден в деня на покупката.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ.

Не се допуска размяна на отстъпката за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 8: ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ.

Организаторът има право да отстрани от участие в ПРОМОЦИЯТА лица, които не отговарят на условията описани в Раздел 5 и Раздел 6.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА.

Организаторът има право да прекрати ПРОМОЦИЯТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в ПРОМОЦИЯТА, нарушаване на Правилата на ПРОМОЦИЯТА и/или форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

С попълването на декларацията за обработване на лични данни, Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат безусловно настоящите Правила на ПРОМОЦИЯТА, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на ПРОМОЦИЯТА и съгласно описаното в Правилата на играта и Политиката за обработване на лични данни, достъпна на https://www.technomarket.bg/personal-data.

"Техномаркет България" АД, в качеството си администратор на лични данни, поема задължение в съответствие българското и европейското законодателство, да събира и обработва личните данни на Участниците по повод и във връзка с провеждането на ПРОМОЦИЯТА. С попълване на декларацията за съгласие, участникът предоставя изричното си и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Техномаркет България" АД и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на настоящата ПРОМОЦИЯТА. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Техномаркет България” АД да заличи, коригира, изтрие или ограничи негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

Настоящите Правила се предоставят на разположение на участниците и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител след отправяне на искане за това на имейл адреса за кореспонденция: info@technomarket.bg

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ.

Всички спорове между Организатора и Участниците в ПРОМОЦИЯТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.