ИГРА „Нов магазин Техномаркет в Стара Загора!“

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА. ИГРАТА „Нов магазин Техномаркет в Стара Загора!“ се организира и провежда от “Техномаркет България” АД, гр. София, 1138, бул. “Цариградско шосе” №361 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА. ИГРАТА се организира и провежда в търговски обект „Техномаркет Стара Загора“, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Капитан Петко Войвода“ №20. Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора -  www.technomarket.bg и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. ИГРАТА се провежда в периода 26.02.2018 г. – 04.03.2018 г. (Период на ИГРАТА). Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 05.03.2018г. в 19:00 часа, в присъствието на двама свидетели, в магазин „Техномаркет Стара Загора“, от управителя на магазина,  и ще бъдат обявени на www.technomarket.bg, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в играта е обвързвано със закупуване, в ​​рамките на периода на играта на един или повече от всички налични в търговския обект продукти. Стойността на покупката трябва да бъде на минимална стойност 50 лв., с включен ДДС.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ИГРАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в България, с изключение на служителите на Организатора („Участници”).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. В периода на играта, всеки посетител в магазин Техномаркет Стара Загора, направил покупка на стока/и, има възможност да попълни талон за участие в томбола за спечелване на някоя от наградите (посочени в раздел 6), който се получава на каса, след заплащане на направената покупка. Попълненият талон се поставя в предназначена за целта урна, която се намира в магазин Техномаркет Стара Загора. За всяка покупка се получава 1 бр. талон за участие. Измежду всички участници, ще бъдат изтеглени петнадесет печеливши.

След попълване на талона, участникът не може да променя въведената в него информация. Всяко лице, участващо в Играта се счита, че е съгласно да предостави личните си данни. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт.

На посочените в Раздел 3. дата и час, печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез жребий, в присъствието на двама свидетели, в магазин „Техномаркет Стара Загора“, от управителя на магазина и ще бъдат обявени на на www.technomarket.bg, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ. Всеки от изтеглените печеливши участници ще спечели една от следните награди, според реда на неговото изтегляне:

 1. Първият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой  пералня  марка Samsung, модел WW – 70 – J3283KW/LE.
 2. Вторият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой  лаптоп  марка HP, модел Stream 14 – AX000NU Y3V09EA.
 3. Третият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой  смарт телефон  марка Samsung, модел Galaxy A5 7.
 4. От четвъртия до осмия изтеглени печеливши участници печелят по 1 (един) брой цифров музикален плеър марка SONY, модел NW-E3948.
 5. Деветият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой портативна колонка марка Philips, модел BT6000B.
 6. Десетият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой аудио слушалки марка Cellular, модел CHROMA BK.
 7. Единадесетият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой портативна колонка марка Cellular, модел Blue Speaker Fizzy.
 8. Дванадесетият печеливш участник печели 1 (един) брой портативна колонка марка Diva, модел Solar Charger 8000MAH.
 9. Тринадесетият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой портативна колонка марка Diva, модел Bluetooth Speaker Water Proof Stere
 10. Четиринадесетият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой ретро радио Mp3 с вход за флашка марка Diva, модел Retro Box Mp3 Proof Stere.
 11. Петнадесетият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой безжично зарядно марка Cellular, модел Wireless Charger 1000MAH.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 2 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора от търговски обект „Техномаркет“ – Стара Загора, ул. Капитан Петко Войвода № 20, се свързва с печелившите участници, за да уговорят получаването на  наградата. Наградите се получават лично от изтегления и обявен потребител в рамките на 3 работни дни след поканата за получаване на наградата.

РАЗДЕЛ 8. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лица, които допуснали са грешки при въвеждане на информацията, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, са служители на Организатора или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в играта, нарушаване на Правилата на играта и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация на покупка Участниците следва да въведат следните лични данни: три имена по лична карта,електронен адрес и телефон за връзка.  С попълването на формата за участие в играта, Участниците потвърждават, че приемат безусловно настоящите Правила на играта, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на играта и съгласно описаното в Правилата на играта. "Техномаркет България" АД в качеството си на регистриран администратор на лични данни поема задължение в съответствие със Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни на Участниците единствено по повод и във връзка с провеждането на играта. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане на възнаграждение и/или обезщетение от какъвто и да било характер от негова страна.

РАЗДЕЛ 12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. С приемането на настоящите Правила на играта Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентия български съд на територията на Република България.