Регистрирайте се сега!

Заповядайте в Ринг Мол на 23.04. 2017 (неделя) от 12:30 до 16:00 часа и вземете:

  • ПРОМО КОД при посещение на събитието , който дава отстъпка от 140 лева при закупуването на продуктите PHILIPS HX-9352 или PHILIPS HX-9332/04 за периода от 23-24.04.2017 г. в Ринг Мол
  • Възможност да участвате в теста на продукта от 12:30 до 16:00 часа в Ринг Мол на 23.04.2017 г.

Повече информация за използването на промоционалните кодове можете да намерите тук.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „PHILIPS SoniCare в Техномаркет“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВИЛА.  ПРОМОЦИЯТА се организира и провежда от “Техномаркет България” АД, гр. София, 1138, бул. “Цариградско шосе” №361 (Организаторът). Правилата на промоцията ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ПРОМОЦИЯТА на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА. ПРОМОЦИЯТА се провежда в магазин Техномаркет София Ринг Мол, гр.София, бул. Околовръстен Път № 216, София Ринг Мол.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се провежда в периода 23.04.2017г. – 24.04.2017  г. (Период на ПРОМОЦИЯТА).

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в промоцията е обвързано със закупуване на някой от следните продукти: четки за зъби HX-9352 и PHILIPS SoniCare HX-9332/04.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В промоцията имат право да участват имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България, с изключение на служителите на Организатора („Участници”). Малолетни лица, на възраст до 14 години, участват със своя законен представител - родител / настойник. Непълнолетни лица, на възраст от 14 до 18 години, участват със съгласието на родителя/настойника си.Желаещите да участват  в презентацията на електрически четки за зъби Philips SoniCare следва да се регистрират на сайта на Организатора www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА. В периода на играта, при презентация на четки за зъби PHILIPS SoniCare в магазин Техномаркет София Ринг Мол, ОРГАНИЗАТОРЪТ ще предостави на всички регистрирани в сайта лица, ваучер за отстъпка при закупуване на участващите продукти на стойност 140 лв. и съответно – възможност за закупуване на някой от участващите продукти  на цена от 259 лв.

Ваучерът трябва да бъде представен на касата на магазин Техномаркет Ринг Мол при закупуването на участващите продукти.  Всяка регистрация дава право на един ваучер и на участие на един участник в презентацията.

Правила за валидност на ваучера:

  • Всеки ваучер е с със срок на валидност до 24.04.2017 г.  
  • Ваучерът може да бъде използван само в периода на промоцията за покупка на някой от участващите продукти от магазин Техномаркет София Ринг Мол.
  • Ваучерът не може да бъде осребряван.
  • Комбинация от ваучер с други ваучери с натрупване и/или с карти за лоялни клиенти и други карти за отстъпка при пазаруване в магазини "Техномаркет",  даващи допълнителна отстъпка, не е възможна.
  • При връщане на стока, закупена с ваучера, се възстановява само сумата, доплатена от потребителя, над номиналната стойност на ваучера;

Важно: Участието в промоцията е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

РАЗДЕЛ 8. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в промоцията лица, които са допуснали са грешки при въвеждане на информацията, не  могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, са служители на Организатора или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на ваучера за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. Организаторът има право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в промоцията, нарушаване на Правилата на промоцията и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация Участниците следва да въведат следните лични данни: име и фамилия по лична карта, и електронен адрес. С попълването на формата за участие в демонстрацията, Участниците потвърждават, че приемат безусловно настоящите Правила на промоцията, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на промоцията и съгласно описаното в Правилата на промоциятата. "Техномаркет България" АД в качеството си на регистриран администратор на лични данни поема задължение в съответствие със Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни на Участниците единствено по повод и във връзка с провеждането на промоцията. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане на възнаграждение и/или обезщетение от какъвто и да било характер от негова страна.

РАЗДЕЛ 12: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ПРОМОЦИЯТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.