ИГРА „Нов магазин Техномаркет в Пазарджик!“

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА. ИГРАТА „Нов магазин Техномаркет в Пазарджик!“ се организира и провежда от “Техномаркет България” АД, гр. София, 1582, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №152 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg/rules-pazardzhik-tombola

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА. ИГРАТА се организира и провежда в търговски обект „Техномаркет Пазарджик“, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“. Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора -  www.technomarket.bg/rules-pazardzhik-tombola на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket, в случай че са предоставили изричното си съгласие за това

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. ИГРАТА се провежда в периода 15.07.2018 г. – 05.08.2018 г. (Период на ИГРАТА). Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 05.08.2018г. в 19:00 часа, в присъствието на двама свидетели, в магазин „Техномаркет Пазарджик“, от управителя на магазина,  и ще бъдат обявени на www.technomarket.bg/rules-pazardzhik-tombola, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket, в случай че са предоставили изричното си съгласие за това

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в играта е обвързвано със закупуване, в ​​рамките на периода на играта, на един или повече, от всички налични в търговския обект, продукти. Стойността на покупката трябва да бъде на минимална стойност 50 лв., с включен ДДС.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ИГРАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в България и предоставили изричното си съгласие за обработване на лични данни, с изключение на служителите на Организатора („Участници”).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. В периода на играта, всеки посетител в магазин Техномаркет Пазарджик, направил покупка на стока/и на минимална стойност 50 лева с ДДС, има възможност да попълни талон за участие в томбола за спечелване на някоя от наградите (посочени в раздел 6). Талонът се получава на каса, след заплащане на избраните продукти. Попълненият талон се поставя в предназначена за целта урна, която се намира в магазин Техномаркет Пазарджик. За всяка покупка се получава 1 бр. талон за участие. Измежду всички участници, ще бъдат изтеглени дванадесет печеливши.

След попълване на талона, участникът не може да променя въведената в него информация. с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ИГРАТА, всяко лице е необходимо да даде изрично си съгласие за обработване на лични данни – Три имена, телефон и e-mail адрес, като свободно попълни декларация за съгласие за обработка на лични данни, която се получава заедно с талона за участие. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законно основание да го допусне до участие в ИГРАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник по всяко време може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ИГРАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

На посочените в Раздел 3. дата и час, печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез жребий, в присъствието на двама свидетели, в магазин „Техномаркет Пазарджик“, от управителя на магазина и ще бъдат обявени на www.technomarket.bg/rules-pazardzhik-tombola, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket, в случай че са предоставили изричното си съгласие за това

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ. Всеки от изтеглените печеливши участници ще спечели една от следните награди, според реда на неговото изтегляне:

 1. Първият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой aудио системa марка SONY, модел MHC-V11.
 2. Вторият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой  лаптоп  марка LENOVO IDEAPAD, модел 120S-14IAP.
 3. Третият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой  смарт телефон  марка Samsung, модел Galaxy A5 7.
 4. Четвъртият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой дигитален фотоапарат марка SONY, модел DSC-H300B.
 5. Петият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой автомобилен ресивър с USB  марка PIONEER, модел DEH-S100UBB.
 6. Шестият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой VR очила марка DIVA, модел PLASTIC 3D VR GLASSES VR-P2017EP.
 7. Седмият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой портативна колонка марка Sony, модел SRS-XB30W.
 8. Осмият печеливш участник печели 1 (един) брой стойка за велосипед марка DIVA, модел DH360.
 9. Деветият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой външна батерия марка Cellular, модел POWER BANK 7800MAH DARK GREY
 10. Десетият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой външна батерия марка Cellular, модел POWER BANK 10000 mAh
 11. Единадесетият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой водоустойчив калъф марка Cellular, модел WATERPROOF CASE TO 6.3’’ WH
 12. Дванадесетият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой безжични слушалки марка Cellular, модел BLUETOOTH HEADPHONES WHITE

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 2 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора от търговски обект „Техномаркет“ – Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ срещу Автогарата, се свързва с печелившите участници на посочения в талона телефон или e-mail адрес , за да уговорят получаването на  наградата. Наградите се получават лично от изтегления и обявен участник в рамките на 3 работни дни след поканата за получаване на наградата. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с показване на документ.

РАЗДЕЛ 8. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лицата, които са регистрирали невалидни е-mail адреси, допуснали са грешки при въвеждане на информацията и Организаторът не може да се свърже с тях в посочения в раздел 7 срок, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, са служители на Организатора или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в играта, нарушаване на Правилата на играта и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация в ИГРАТА, Участниците следва да предоставят следните лични данни: три имена по лична карта, електронен адрес и телефон за връзка.  С попълването на декларацията за обработване на лични данни и талонът за участие в играта, Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат безусловно настоящите Правила на играта, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на ИГРАТА и съгласно описаното в Правилата на играта и  Политиката за обработване на лични данни, достъпна на https://www.technomarket.bg/personal-data "Техномаркет България" АД в качеството си администратор на лични данни поема задължение в съответствие българското и европейското законодателство, да събира и обработва личните данни на Участниците по повод и във връзка с провеждането на ИГРАТА, както и за маркетингови и рекламни цели и анализи на Организатора. С попълване на декларацията за съгласие, участникът предоставя изричното си и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Техномаркет България" АД и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на настоящата ИГРА. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Техномаркет България” АД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

Настоящите Правила се предоставят на разположение на участниците и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител след отправяне на искане за това на имейл адреса за кореспонденция: info@technomarket.bg

.

РАЗДЕЛ 12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. С приемането на настоящите Правила на играта Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентия български съд на територията на Република България.