ИГРА „Нов магазин Техномаркет във Варна Delta Planet Mall!“

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА. ИГРАТА „ Нов магазин Техномаркет във Варна Delta Planet Mall!“ се организира и провежда от “Техномаркет България” АД, гр. София, 1582, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №152 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg/rules-tombola-varnadeltaplanetmall

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА. ИГРАТА се организира и провежда в търговски обект „Техномаркет Варна Delta Planet Mall“, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ 185. Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора -  www.technomarket.bg/rules-tombola-varnadeltaplanetmall, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket, в случай че са предоставили изричното си съгласие за това.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. ИГРАТА се провежда в периода 28.03.2019 г. – 07.04.2019 г. (Период на ИГРАТА). Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 08.04.2019 г. в 19:00 часа, в присъствието на двама свидетели, в магазин „Техномаркет Варна Delta Planet Mall“, от управителя на магазина, и ще бъдат обявени на www.technomarket.bg/rules-tombola-varnadeltaplanetmall, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket, в случай че са предоставили изричното си съгласие за това.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в играта е обвързвано със закупуване, в ​​рамките на периода на играта, на един или повече от всички налични в търговския обект продукти. Стойността на покупката трябва да бъде на минимална стойност 50 лв., с включен ДДС.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ИГРАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в България и предоставили изричното си съгласие за обработване на лични данни, с изключение на служителите на Организатора („Участници”).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. В периода на играта, всеки посетител в магазин Техномаркет Варна Delta Planet Mall, направил покупка на стока/и на минимална стойност 50 лева с ДДС, има възможност да попълни талон за участие в томбола за спечелване на някоя от наградите (посочени в раздел 6). Талонът се получава на каса, след заплащане на избраните продукти. Попълненият талон се поставя в предназначена за целта урна, която се намира в магазин Техномаркет Варна Delta Planet Mall. За всяка покупка се получава 1 бр. талон за участие. Измежду всички участници, ще бъдат изтеглени 12 (дванадесет) печеливши.

След попълване на талона, участникът не може да променя въведената в него информация. За да може да участва в ИГРАТА, всяко лице е необходимо да даде изрично си съгласие за обработване на лични данни – Три имена, телефон и e-mail адрес, като свободно попълни декларация за съгласие за обработка на лични данни, която се получава заедно с талона за участие. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ИГРАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник по всяко време може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ИГРАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използването на личните му данни, което ще доведе до отстраняване от по-нататъшно му участие.

На посочените в Раздел 3. дата и час, печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез жребий, в присъствието на двама свидетели, в магазин Техномаркет Варна Delta Planet Mall, от управителя на магазина и ще бъдат обявени на www.technomarket.bg/rules-tombola-varnadeltaplanetmall, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket, в случай че са предоставили изричното си съгласие за това.

Важно: Участието в играта не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ. Всеки от изтеглените печеливши участници ще спечели една от следните награди, според реда на неговото изтегляне:

No.

ПОРЕДНОСТ ПО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

НАГРАДА

1

Първият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Сешоар ROWENTA CV7920F0

2

Вторият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Кухненски робот KENWOOD FDM307SS

3

Третият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Фотоепилатор PHILIPS BRI921/00

4

Четвъртият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Грижа за въздуха - Пречиствател и овлажнител за въздух 2в1 PHILIPS AC4080/10

5

Петият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Фритюрник PHILIPS HD9650/90

6

Шестият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Пасатор BOSCH MSM-64110

7

Седмият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Комплект тенджери WMF 0721056380

8

Осмият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Мобилен телефон Huawei P SMART 2019 BLUE DS

9

Деветият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Телевизор PHILIPS 43PUS6703 SMART UHD LED TV

10

Десетият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой

Екшън камерa GOPRO HERO

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 2 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора от търговски обект Техномаркет Варна Delta Planet Mall, се свързва с печелившите участници на посочения в талона телефон или e-mail адрес, за да уговорят получаването на  наградата. Наградите се получават лично от изтегления и обявен участник в рамките на 3 работни дни след поканата за получаване на наградата. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с показване на документ.

РАЗДЕЛ 8. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лицата, които са регистрирали невалидни е-mail адреси, допуснали са грешки при въвеждане на информацията и Организаторът не може да се свърже с тях в посочения в раздел 7 срок, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, са служители на Организатора или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в играта, нарушаване на Правилата на играта и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация в ИГРАТА, Участниците следва да предоставят следните лични данни: три имена по лична карта, електронен адрес и телефон за връзка.  С попълването на декларацията за обработване на лични данни и талонът за участие в играта, Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат безусловно настоящите Правила на играта, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на ИГРАТА и съгласно описаното в Правилата на играта и  Политиката за обработване на лични данни, достъпна на https://www.technomarket.bg/personal-data "Техномаркет България" АД в качеството си администратор на лични данни поема задължение в съответствие българското и европейското законодателство, да събира и обработва личните данни на Участниците по повод и във връзка с провеждането на ИГРАТА, както и за маркетингови и рекламни цели и анализи на Организатора. С попълване на декларацията за съгласие, участникът предоставя изричното си и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Техномаркет България" АД и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на настоящата ИГРА. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Техномаркет България” АД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

Настоящите Правила се предоставят на разположение на участниците и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител след отправяне на искане за това на имейл адреса за кореспонденция: info@technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. С приемането на настоящите Правила на играта Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентия български съд на територията на Република България.