+359

Данни за юридически лица:

+359

Общи условия

Програма “Лоялни клиенти“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР. Програма „Лоялни клиенти“ („Програма/та“) се организира и провежда от “Техномаркет България” АД, гр. София, 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“” № 152 („Организатор/ът“). Участниците в Програмата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ. Програмата е валидна за всички магазини Техномаркет на територията на Република България, както и за онлайн покупки от сайта на Организатора www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Програмата имат право да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене в България, („Клиент/и“).

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ. За да участва в Програмата, Клиентът следва да се регистрира, като попълни онлайн заявление за получаване на клиентска карта по Програмата, в което посочва най-малко следната информация и лични данни: име, презиме и фамилия, град по местоживеене, дата на раждане, телефон, имейл.

За регистрация за Програмата, Клиентът има възможност да заяви получаването на дигитална карта („Карта/та“) и чрез мобилното приложение „Кардбокс“ (“Cardbox”), което препраща към формата за регистрация на сайта на Организатора.

След извършване на регистрацията по един от изброените по-горе начини, Клиентът не може да променя въведената от него информация. Всяко лице, участващо в Програмата, следва да изрази изричното си съгласие за обработка на предоставените от него лични данни, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация.  Организаторът не носи отговорност за предоставени неверни или непълни данни за контакт.

След попълване на онлайн заявлението и след проверка на валидността на предоставените данни, Организаторът издава, активира и предоставя на Клиента за своя сметка Картата, която предоставя възможност за ползване на отстъпки при пазаруване в търговските обекти на Организатора и онлайн магазина www.technomarket.bg. За издадената Карта, Организаторът изпраща имейл съобщение на посочения в регистрационната форма имейл адрес на Клиента, съдържащо потвърждение за издаване и графично изображение (Картата), съдържащо уникален номер и баркод.

За да използва издадената Карта по Програмата, Клиентът следва да:

 1. Предостави на място, в търговските обекти на Организатора, графичното изображение, номера или баркода на Картата, достъпни в изпратеното от Организатора имейл потвърждение и/или генерираните в мобилното приложение „Кардбокс“ баркод и номер.
 2. Асоциира Картата с потребителския си профил в онлайн магазина на Организатора, като за тази цел извърши някое от следните действия:
 • Ако Клиентът се регистрира за Програма "Лоялни клиенти" докато е вписан в профила си в онлайн магазина на Организатора, следва да асоциира Картата с профила си, като от меню „Профил“, избере подменю „Лоялна програма“ и следва стъпките, описани във формата за свързване.
 • Ако Клиентът се регистрира за Програма "Лоялни клиенти" с имейл, с който има регистрация в онлайн магазина на Организатора, при вписване в профила следва да асоциира Картата с профила си, като от меню „Профил“, избере подменю „Лоялна програма“ и следва стъпките, описани във формата за свързване.
 • Ако Клиентът е направил регистрация в онлайн магазина на Организатора с един имейл адрес и е заявил Карта по Програмата с друг, Клиентът може да асоциира Картата с профила си, като от меню „Профил“, избере подменю „Лоялна програма“ и следва стъпките, описани във формата за свързване.

След асоцииране на издадената Карта, номерът й е достъпен за Клиента във всеки момент, чрез влизане в профила на интернет сайта на Организатора, с който е асоциирана Картата и избиране на меню „Профил“, подменю „Лоялна програма“. Издаденият от Организатора номер на Картата не подлежи на корекции от Клиента. След асоцииране на издадената Карта с потребителския профил на Клиента, последващи корекции не са възможни. За да се използва Картата в онлайн магазина на Организатора, тя задължително следва да бъде асоциирана с потребителския профил на Клиента.

При пазаруване онлайн, Картата се прилага автоматично към потребителската кощница, ако Клиентът притежава валидна асоциирана Карта и е влезнал в профила си. В случай, че не желае да използва Картата, Клиентът има възможност да я премахне от потребителската кошница.

РАЗДЕЛ 5. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА. Издадената карта не може да бъде прехвърляна или използвана от трети лица.

Картата  дава възможност за получаване на отстъпки от актуалната цена само на определени стоки, обявени от Организатора на интернет сайта www.technomarket.bg и/или в промоционалната брошура на Организатора и/или по друг начин, чрез каналите за комуникация, социалните медии, на място в търговските обекти и др. , по преценка на Организатора.  

Картата не може да се използва в комбинация с отстъпки, предоставени по други програми за лоялни клиенти (включително такива на партньори на Организатора), даващи право на отстъпки при пазаруване в Техномаркет, както и в комбинация с друга Карта по Програмата на Организатора.

РАЗДЕЛ 6. ВАЛИДНОСТ НА КАРТАТА.

След издаване на Картата, същата може да бъде използвана веднага след получаване на имейл потвърждението от Организатора - в онлайн магазина на www.technomarket.bg и 24 (двадесет и четири) часа след получаване на имейл потвърждението от Организатора - в търговските обекти на Организатора.

Организаторът запазва правото си да деактивира Карта във всички случаи на промени в Общите условия на програмата.

При промяна в личните данни или данните за контакт, Клиентът следва да уведоми Организатора  в писмена форма на имейл info@technomarket.bg. В случай, че Организаторът не получи уведомление за промяна в данните, всички съобщения относно действието на Програмата, изпратени на посочените данни за контакт, ще се считат за надлежно изпратени.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация за участие в програмата, Клиентът следва да въведе следните лични данни: три имена по лична карта, град по местоживеене, дата на раждане, телефонен номер, имейл, в онлайн заявлението за получаване на клиентска карта на сайта www.technomarket.bg. С попълването на заявлението за участие в Програмата, Клиентът потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи условия на Програмата, както и изрично се съгласява, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация, с обработването на предоставените лични данни за целите на провеждане на Програмата и съгласно описаното в Общите условия и Политиката за обработване на лични данни, достъпна на интернет сайта на Организатора, в полето „Лични данни“.

При наличието на изрично съгласие, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация, Клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да се обработрат за маркетингови цели на Организатора, съгласно Политиката за обработване на лични данни.

"Техномаркет България" АД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължение в съответствие със българското и европейско законодателство относно защитата на лични данни, да събира и обработва личните данни на Клиентите по повод и във връзка с провеждането на Програмата и за маркетингови цели, при наличие на изрично съгласие на Клиента.

С маркиране на съответната отметка във формата за регистрация, Клиентът дава изричното си и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Техномаркет България" АД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, за целите на настоящата Програма и за маркетингови цели. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Техномаркет България” АД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

РАЗДЕЛ 8. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Организаторът на Програмата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, включително, но не само, процедурата за издаване на карти, предоставянето на отстъпки, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът запазва правото си временно да преустановява предоставянето на отстъпки поради непреодолима сила или техническа повреда, както и по своя преценка да прекрати действието на Програмата.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Организаторът има право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 8, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Клиентите, нарушаване на Общите условия на Програмата, по своя преценка и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на Клиентите не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 10: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Издаваните от Организатора Карти не представляват платежни и/или финансови инструменти и не се допуска размяна на предоставяната по Програмата отстъпка за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Клиентите по Програмата се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

Лоялна програма Samsung Loyalty е деактивирана от 23.09.2018 година.

Лоялни програми Техномаркет са деактивирани от 07.02.2019 година.

* допълнителната гаранция е валидна само за следните марки:  ZANUSSI, WESTWOOD, TOSHIBA, SKYWORTH, PANASONIC, NEO, LG, JAMO, ENSA, ELECTROLUX, DAEWOO, BRIEL, BLAUPUNKT, AEG, след задължително представяне в оригинал на: коректно попълнена гаранционна карта, настоящото приложение, касова бележка/фактура за закупуването на уреда. Липсата на който и да е от изброените документи в оригинал, води до невъзможност за упражняване на правото на допълнителна гаранция.
Допълнителната гаранция е валидна само след завеждане на рекламация в магазинната мрежа на Техномаркет България АД.
Допълнителната гаранция се обслужва единствено в сервизните центрове на Сръчко Сервиз ЕООД. 

ТОМБОЛА „Лоялни клиенти“

ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА И ПРАВИЛА. ТОМБОЛАТА „Лоялни клиенти“ се организира и провежда от “Техномаркет България” АД, гр. София, 1582, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №152 (Организаторът). Участниците в ТОМБОЛАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ТОМБОЛАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ТОМБОЛАТА на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на ТОМБОЛАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg/loyalni-klienti

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се организира и провежда на територията на Република България и е валидна при регистрация в Програмата на Организатора - „Лоялни клиенти“, при спазване на Общите условия на програмата, достъпни на https://www.technomarket.bg/loyalni-klienti.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се провежда за срок до 31.07.2019 г. (Период на ТОМБОЛАТА) и важи за всички вече регистриралия се потребители в Програмата на Организатора - „Лоялни клиенти“. Печелившият участник ще бъде изтеглен на 05.07.2019 г., в 14:00 ч., чрез специализиран софтуер в присъствието на двама свидетели, служители на Организатора и ще бъде обявен на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket, в случай че е предоставили изричното си съгласие за това

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в ТОМБОЛАТА не е обвързвано със закупуване на стока.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ТОМБОЛАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в България, които са регистрирали валиден имейл адрес в Програмата на Организатора - „Лоялни клиенти“, при спазване на Общите условия на програмата, достъпни на https://www.technomarket.bg/loyalni-klienti, с изключение на служителите на Организатора („Участници”).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА. В периода на ТОМБОЛАТА, всеки посетител, регистрирал се в Програмата на Организатора - „Лоялни клиенти“, при спазване на Общите условия на програмата, достъпни на https://www.technomarket.bg/loyalni-klienti, участва в ТОМБОЛАТА.

След извършване на успешна регистрация в Програмата на Организатора - „Лоялни клиенти“, участникът не може да променя въведената от него информация за периода на ТОМБОЛАТА, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА всяко лице следва да изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник по всяко време може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

На посочените в Раздел 3. дата и час, печелившият участник ще бъде изтеглен чрез специализиран софтуер в присъствието на двама свидетели, служители на Организатора и ще бъде обявен на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket, в случай че е предоставил изричното си съгласие за това.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ. Печелившият участник ще спечели следната награда: 1 (един) бр. Прахосмукачка SAMSUNG VC07M2110SB/GE

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 2 работни дни от обявяването на печелившия участник, представител на Организатора се свързва с лицето на посочения при регистрация телефон или e-mail адрес , за да уговорят получаването на  наградата. Наградите се получават лично от изтегления и обявен участник в рамките на 3 работни дни след поканата за получаване на наградата. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с показване на документ.

РАЗДЕЛ 8. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лицата, които са регистрирали невалидни е-mail адреси, допуснали са грешки при въвеждане на информацията и Организаторът не може да се свърже с тях в посочения в раздел 7 срок, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, са служители на Организатора или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА. Организаторът има право да прекрати ТОМБОЛАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в ТОМБОЛАТА, нарушаване на настоящите и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация в ТОМБОЛАТА, Участниците следва да са спазили изискванията за лични данни, посочени Програмата на Организатора - „Лоялни клиенти“, при спазване на Общите условия на програмата, достъпни на https://www.technomarket.bg/loyalni-klienti. Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат безусловно настоящите Правила на ТОМБОЛАТА, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на ТОМБОЛАТА и съгласно описаното в Правилата на играта и  Политиката за обработване на лични данни, достъпна на https://www.technomarket.bg/personal-data. "Техномаркет България" АД в качеството си администратор на лични данни поема задължение в съответствие българското и европейското законодателство, да събира и обработва личните данни на Участниците по повод и във връзка с провеждането на ТОМБОЛАТА, както и за маркетингови и рекламни цели и анализи на Организатора. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Техномаркет България” АД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

Настоящите Правила се предоставят на разположение на участниците и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител след отправяне на искане за това на имейл адреса за кореспонденция: info@technomarket.bg

РАЗДЕЛ 12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. С приемането на настоящите Правила на ТОМБОЛАТА, Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ТОМБОЛАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентия български съд на територията на Република България.

 

Печеливш от томболата проведена на 07.03.2019 е клиент с e-mail : nik.sotirov@*****

Печеливш от томболата проведена на 03.05.2019 е клиент с e-mail : jackdimitrov@******

Печеливш от томболата проведена на 03.06.2019 е клиент с e-mail : zahari_todorov67@*****

Печеливш от томболата проведена на 03.07.2019 е клиент с e-mail : m_doichinova_1960@******

Арт.№: 09169912 POS SHO 42
 • ПРАХОСМУКАЧКА
 • МОЩНОСТ: 700W
 • КАПАЦИТЕТ НА КОНТЕЙНЕРА: 1.5 L
 • НИВО НА ШУМ : 80 DB
 • ON/OFF
 • CYCLONE FORCE СИСТЕМА, С ТУРБИНА БЕЗ ЗАДРЪСТВАНИЯ
 • ФИЛТЪР ПРЕДИ И СЛЕД МОТОРА
 • АКСЕСОАР 2 В 1
179.00 лв.