ПРАВИЛА ЗА УСЛУГАТА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩО УСТРОЙСТВО НА КЛИЕНТИ НА „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД В СЛУЧАИ НА ЗАВЕДЕНА РЕКЛАМАЦИЯ НА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ“

 1. Услугата „Предоставяне на заместващо устройство на клиенти на „Техномаркет България“ АД в случаи на заведена рекламация на мобилен телефонен апарат“ (“Услугата”) се предоставя от „Техномаркет България” АД, ЕИК 200586330, гр. София 1582, бул. “Проф.Цветан Лазаров” № 152 (Търговец). Лицата, които се възползват от услугата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://www.technomarket.bg/substitute-device. Търговецът си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време.
 2. От услугата може да се възползва лице (наричано по-долу за краткост „Клиент“), отговарящо кумулативно на следните изисквания:
  1. Да е собственик на мобилен телефонен апарат, закупен от „Техномаркет България“ АД („Търговеца“);
  2. Да е предявило рекламация по предвидения в Закона за защита на потребителите ред, вписана в регистъра на предявените рекламации на някой от търговските обекти от търговска верига „Техномаркет“ на територията на Република България.
  3. Да е регистрирано по програма „Лоялни клиенти“ на търговеца и да притежава клиентска карта по програмата.
 3. При изпълнение на условията и изискванията, установени с настоящите Правила, на Клиента се предоставя за временно ползване, за срока на разглеждане на предявената рекламация, мобилен телефонен апарат, собственост на Търговеца, наричан по-долу за краткост „Заместващо устройство“.
 4. Заместващото устройство се предоставя безплатно на Клиента, независимо от марката, модела и техническите характеристики на мобилния телефонен апарат, по отношение на който е предявена рекламация. Заместващо устройство не се предоставя в случаите, когато е предявена рекламация на мобилен телефонен апарат, който е с нарушена цялост на дисплея, включително, но не само: със счупен, спукан дисплей и др.
 5. Всички разходи, които евентуално биха могли да възникнат във връзка с използването на заместващото устройство, са за сметка на Клиента.
 6. Клиентът се задължава да върне на Търговеца заместващото устройство в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на уведомяването му за решението на търговеца по заведената рекламация, без значение дали това решение е за основателност или неоснователност на рекламацията.
  1. В случаите, когато рекламацията е решена като основателна, клиентът дължи връщане на заместващото устройство, независимо от начина на удовлетворяването й, който би могъл да бъде: извършен ремонт съгласно чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите; замяна; възстановяване на заплатена сума или намаление на цената.
  2. В случаите, когато рекламацията е решена като неоснователна, клиентът дължи връщане на заместващото устройство, независимо от причините за взетото решение за неоснователност, които биха могли да бъдат (неизчерпателно): отказ от гаранционно обслужване с констативен протокол; изтекъл гаранционен срок; неустановен проблем.
  3. Несъгласието на клиента с начина на решаване на рекламацията от търговеца, както и отказът от негова страна да подпише споразумителен протокол за връщане на рекламация към клиент / акт за удовлетворяване на рекламацията, не го освобождават от задължението за връщане на заместващото устройство в срока по т. 4 по-горе.
  4. Във всички случаи, Клиентът се задължава да върне на Търговеца заместващото устройство не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни от датата на предоставяне на същото.
 7. Връщането на заместващото устройство става в търговския обект, от който е получено същото, в рамките на работното време на обекта. Заместващото устройство се връща на Търговеца в състоянието, в което е предадено на Клиента, а именно – с фабрични настройки и без съдържащи се в него пароли, снимки, създадени акаунти или каквито и да било лични данни. В случай, че през времето на използване на Заместващото устройство от Клиента, настъпи механична повреда на същото, Клиентът заплаща на Търговеца обезщетение в размер на 50 лв.
 8. Търговецът предоставя на Клиента заместващо устройство съобразно наличността и възможностите си към момента на завеждане на рекламацията, като Търговецът не се ангажира със съответствие в класовете на устройството, по отношение на което е предявена рекламация, и заместващото устройство.
 9. Не се допуска замяна на заместващото устройство за пари и/или други алтернативи.
 10. Клиентът се задължава да подпише приемо-предавателен протокол при получаването на заместващото устройство и да полага за устройството грижата на добър стопанин, като носи пълна отговорност съгласно българското законодателство за унищожаване, повреждане или липса на заместващото устройство.
 11. Възползването от настоящата Услуга не прехвърля собственост върху Заместващото устройство от Търговеца на Клиента.
 12. "Техномаркет България" АД в качеството си на регистриран администратор на лични данни поема задължение в съответствие със Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни на Клиентите единствено по повод и във връзка с предоставянето на услугата. Клиентите предоставят изричното си съгласие търговецът да обработва предоставените от тях лични данни в тази връзка и за тази цел.
 13. Всички спорове между търговеца и клиентите се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.